اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۰۶۳

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ردیف

نام استاد

رشته تحصیلی

رتبه علمی

ایمیل

کد استادی برای درس پایاننامه

1

پرویز آژیده

آموزش زبان انگلیسی

استاد

ajideh@tabrizu.ac.ir

1063

2

فرهمن فرخی

آموزش زبان انگلیسی

استاد

ffarrokhi20@yahoo.co.uk

1064

3

علی اکبر انصارین

آموزش زبان انگلیسی

استاد

aansarin@yahoo.com

1065

4

نوا نورداد

      1084

5

حسین صبوری

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشیار

kassabouri@gmail.com

1070

6

محمد ظهرابی

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

mohammadzohrabi@gmail.com

1067

7

مسعود یعقوبی نوتاش

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

myagoubi@tabrizu.ac.ir

1066

8

لاله مسیحا آموزش زبان انگلیسی استادیار   1076

9

یاسر حدیدی

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

hadidiy@yahoo.com

1068

10

اکرم پورعلی فرد

زبان و ادبیات انگلیسی

استادیار

hpourali@tabrizu.ac.ir

1075

11

فیروزه عامری

زبان و ادبیات انگلیسی

استادیار

Firouzeh _ameri@yahoo.com

1074

 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۸