مواد امتحانی دکتری زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۳۵۴۶
گروه آموزشی زبان و ادبیّات انگلیسی
 

عناوین

نوع آزمون

1-     فراگیری زبان اول و دوم

 

کتبی- تشریحی

2-     روش تحقیق و آزمون سازی

3-     زبان شناسی کاربردی

 

آگهی مصاحبه دکتری 95 و نحوه ثبت نام الکترونیکی
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵