اسامی کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۶۹۶۷

وحیده جلیل زاده خیابانی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

سمت:مسئول کتابخانه

شماره تلفن:33392174

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-06_%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D9%87.jpg

اکرم رضایی آقبلاغ

تحصیلات: کارشناسی

سمت: متصدی اطلاعات کتابخانه

شماره تلفن:33392180

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-07_rezaee.jpg

سیده فاطمه حسینی پور خلجانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس کتابداری

شماره تلفن:33392187

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-06_hosseini.jpg

نازیلا رضوی زاده

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: متصدی اطلاعات کتابخانه

شماره تلفن:33392189

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-07_razavizadeh.jpg

فرزانه سمساری پراپری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

شماره تلفن:33392155

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2013-05-06_aks.jpg

فریبا رفیقی

تحصیلات: کارشناسی

سمت:کلرشناس

شماره تلفن:33392143

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-12_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C.jpg

مریم وطن پور

تحصیلات: کارشناسی

سمت:کارشناس

شماره تلفن:33392125

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-06_Untitled-Scanned-01.jpg

میرجواد رضوی آذرمی عجبشیر

تحصیلات:  کاردانی

سمت:مسئول بایگانی آموزش

شماره تلفن:33392130

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-09_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.jpg

حوریه عاقل نهند

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:کارشناس نشریه

شماره تلفن:33392131

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-06_aaghel.jpg

حامد یامی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:کارشناس پژوهش

شماره تلفن:33392186

 

علی جهانی آقبلاغ

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:رئیس اداره خدمات اداری و مالی

شماره تلفن:33392185

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-09_jahani.JPG

محسن حیدری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:مسئول IT

شماره تلفن:33392184

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-09_heydari.JPG

عمران امانی خواجه

تحصیلات: کاردانی

سمت:مسئول دفتر رئیس دانشکده

شماره تلفن:33392161

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-07_amani.jpg

الهام سلیمانی

تحصیلات: کاردانی

سمت: متصدی امور دفتری و بایگانی

شماره تلفن:33392190

 

 

افسانه ایوبی نجاتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزش گروههای زبان و ادبیات فارسی و فلسفه

شماره تلفن:33392202

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-09_AYOUBI.jpg

زینب خشتگر دروازه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزش گروههای زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسه

شماره تلفن:33392201

 

http://literature.tabrizu.ac.ir/Images/Staff/Employer/2011-03-06_kheshtgar3%20001.jpg

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸