معرفی رشته ها و سرفصل ها

تعداد بازدید:۵۶۴۴

- کارشناسی
- کارشناسی ارشد
        1-تطبیقی
        2- غرب

        3-فلسفه هنر
        4- پایاننامه ها       
-دکتری

        1-فلسفه یونان و قرون وسطی

        2- فلسفه جدید

        3- فلسفه معاصر

        4- رساله ها

    

سرفصل دروس

دوره کارشناسی 1 2  3  4

دوره کارشناسی ارشد فلسفه هنر

دوره دکتری با سه گرایش

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۸