اساتید گروه

تعداد بازدید:۱۰۳۹۴

وضعیت  اساتید گروه فلسفه از سال 1396 به بعد

ردیف

اساتید شاغل فعلی

اساتید بازنشسته

اساتید انتقال یافته

اساتید مرحوم شده

1

دکتر حسن فتحی

دکتر محمود نوالی

دکتر یوسف نوظهور

آقای احمد غروی

2

دکتر مسعود امید

دکتر علی رضا آزادی

دکتر مصطفی شهرآیینی

 

3

دکتر مجید صدرمجلس

آقای جواد ساروی

 

 

4

دکتر محمد اصغری

 

 

 

5

دکتر محمدرضا عبداله نژاد

 

 

 

6

دکتر محمود صوفیانی

 

 

 

7

دکتر اصغر عین اله زاده

 

 

 

8

دکتر مرتضی شجاری

 

 

 

 


 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۸