مواد امتحانی دکتری فلسفه

تعداد بازدید:۳۶۹۸
گروه آموزشی فلسفه  

عناوین

نوع آزمون

1-     فلسفۀ یونان و قرون وسطی

 

کتبی- تشریحی

2-     فلسفۀ جدید و معاصر

3-     فلسفۀ اسلامی

4-     زبان (متون فلسفی عربی و انگلیسی)

 

آگهی مصاحبه دکتری 95 و نحوه ثبت نام الکترونیکیآخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵