کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۴۲۰

ردیف

عنوان پایان نامه

پدیدآورنده

تاریخ دفاع

1

ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ روض‍ه‌ ال‍ع‍ق‍ول‌

ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان صافی، اح‍م‍د

۱۳۵۳

2

ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ روض‍ه‌ال‍ع‍ق‍ول‌

ام‍ام‍ی، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

۱۳۵۳

3

ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ روض‍ه‌ال‍ع‍ق‍ول‌

حریرچی، علی

۱۳۵۶

4

ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ردوس‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری، ع‍ل‍ی‌

۱۳۶۶

5

ت‍ل‍م‍ی‍ح‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ خ‍اق‍ان‍ی‌

خ‍وش‍ن‍وی‍س، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۱۳۵۸

6

ب‍رخ‍ی‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ل‍غ‍وی‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‌

ده‍ق‍ان، ه‍اش‍م‌

۱۳۵۹

7

ب‍ررس‍ی‌ خ‍وارق‌ ع‍ادات‌ و ک‍رام‍ات‌ ع‍ارف‍ان‍ه‌ در ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌

ج‍عف‍ری، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۶۱

8

ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍رات‌ و اصط‍لاح‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ه‍ف‍ت‌ اورن‍گ‌

ش‍ف‍ق، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۱۳۶۷

9

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ف‍ع‍ل‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ در ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌

ع‍ب‍دال‍له‍ی، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

۱۳۶۷

10

ن‍ق‍ش‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

م‍ص‍ل‍ح‍ی، ث‍ری‍ا

۱۳۶۷

11

تحقیق در وزن‌ ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی از آغاز تا قرن ششم‌

طل‍وع‍ی‌ آذر، ع‍ب‍دال‍ه‌

۱۳۶۷

12

ت‍ح‍ق‍ی‍ق ‌و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ روض‍ه‌ه‍ای 4و 5و 7 ک‍ت‍اب‌ ری‍اض‌ال‍ج‍ن‍‍ه‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ت‍راج‍م‌ ش‍ع‍را و عرف‍ا وک‍تَ‍اب...

اک‍رم‍ی، م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‌

۱۳۶۷

13

اصط‍لاح‍ات‌ نجومی ق‍ص‍ای‍د ان‍وری‌ اب‍ی‍وردی‌

گ‍ل‍ی، اح‍م‍د

۱۳۷۰

14

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ع‍د ادب‍ی‌ آث‍ار ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ت‍اث‍ی‍ر اف‍ک‍ار م‍ع‍ظم‌ ل‍ه‌ در ادبی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

اس‍دی، م‍ح‍م‍درضا

۱۳۷۱

15

ب‍ازت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ غ‍رب‍ت‌ روح‌ در ادب‍ی‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌

چ‍ه‍اراوی‍م‍اق، رح‍م‍ان‌

۱۳۷۱

16

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در دی‍وان‌ س‍ی‍ف‌ ف‍رغ‍ان‍ی‌

م‍ه‍رن‍گ، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۷۱

17

م‍ع‍راج‍ی‍ه‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ از آغ‍از ش‍ع‍ر دری‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌ ه‍ج‍ری‌

م‍ددی، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۷۱

18

ب‍ازت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ و اصط‍لاح‍ات‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ در دی‍وان‌ ن‍اص‍ر خ‍س‍رو

ت‍اج‍ب‍خ‍ش، پ‍روی‍ن‌

۱۳۷۲

19

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ب‍دی‍ع‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍دی‍ع‍ی‌ دی‍وان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ب‍ا آن‌

م‍ه‍رن‍وش، ذک‍ری‍ا

۱۳۷۳

20

ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ک‍ن‍ای‍ی‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌

ی‍اروی‍س‍ی، م‍ن‍ص‍ور

۱۳۷۳

21

ف‍ض‍ای‍ل‌ ع‍ارف‍ان‌(ح‍الات، م‍ق‍الات، ک‍رام‍ات‌) در م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی

ن‍ج‍ف‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

۱۳۷۳

22

شرح اع‍لام‌ اش‍خ‍اص‌ دی‍وان‌ خ‍اقاان‍ی

م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ش‍ارک‍ی، م‍ح‍س‍ن

۱۳۷۳

23

‌م‍قای‍س‍ه‌ ع‍روض‌ ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ای‍ی‍ر اش‍ع‍ارال‍ع‍ج‍م‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍ارالاش‍ع‍ار خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوسی‌

ع‍ظی‍م‌ زاده، ام‍ی‍رع‍ل‍ی‌

۱۳۷۳

24

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ل‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍لاغ‍ت‌ و ب‍دی‍ع‌ در ن‍ف‍ث‍ه‌ ال‍م‍ص‍دور

ب‍ه‍ن‍ام، رس‍ول‌

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۸۹