دکتری

تعداد بازدید:۲۱۷۶

ردیف

عنوان پایان نامه

پدیدآورنده

تاریخ دفاع

1

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ خ‍اق‍ان‍ی‌

م‍ع‍دن‌ ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۶۲

2

طن‍ز ن‍وی‍س‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

ش‍وق‍ی‌ ن‍وب‍ر، اح‍م‍د

۱۳۶۳

3

وص‍ف‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ رم‍ان‌ واق‍ع‍گ‍را (ب‍ازت‍اب‌ ق‍ش‍ره‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌)

رن‍ج‍ب‍ر، اب‍راه‍ی‍م‌

۱۳۸۴

4

اش‍ارات‌ ک‍لام‍ی‌ در آث‍ار س‍ن‍ای‍ی‌ غ‍زن‍وی‌

اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، خ‍داب‍خ‍ش‌

۱۳۸۶

5

اوس‍ت‍ا و ح‍م‍اس‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ (ان‍ع‍ک‍اس‌ ب‍رخ‍ی‌ از آی‍ی‍ن‍ه‍ا و ب‍اوره‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ و روای‍ات‌ اس‍اطی‍ری...

م‍س‍رت‌، م‍ه‍ی‍ن‌

۱۳۸۶

6

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ت‍ون‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر پ‍ارس‍ی‌ (ت‍اری‍خ‍ی‌- ت‍رس‍ل‍ی‌)

پ‍وی‍ای‌ ای‍ران‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌

۱۳۸۶

7

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طبی‍ق‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ م‍ت‍ع‍ه‍د و آرم‍ان‍گ‍رای‌ م‍ک‍ت‍ب‍ی‌ در ف‍اص‍ل‍ه‌ ی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۴۲...

ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۸۷

8

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ن‍ف‍وذ اس‍رائ‍ی‍ل‍ی‍ات‌ در م‍ت‍ون‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ (از آغ‍از ت‍ا ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌)

ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان‌، اح‍م‍د

۱۳۸۸

9

تحلیل و نقد تطور داستان های هندی در ایران تا قرن هشتم هجری

الیاسی پور، عزیز

1389

 

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۸۹