دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۸۵۴۳
ردیف  نام خانوادگی شماره تماس  عنوان سمت اجرایی
 1   دکتر افخمی نیا  041-33392161   رییس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی 
 2   دکتر صدرمجلس  041-33392161   معاون آموزشی 
 3   دکتر جواری  33392161   معاون پژوهشی 
 4   دکتر مولایی   33392170   مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
 5   دکتر ظهرابی  33392163   مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی 
 6   دکتر رنجبر  33392166   مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 
 7   دکتر محمدی  33392169   مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 
 8   دکتر اصغری   33392191   مدیر گروه فلسفه 
 9  دکتر طالعی  33392410  مدیر گروه ربان و ادبیات ترکی
 10  سمساری   33392155   رییس اداره آموزش 
 11  وطن پور   33392125   کارشناس امور آموزشی انگلیسی، فرانسه و زبانهای باستانی 
 12  رفیقی   33392143   کارشناس امور آموزشی ادبیات فارسی و فلسفه 
 13  جهانی   33392185   رئیس امور اداری 
 14  جلیل زاده   33392174   رئیس کتابخانه 
 15  عاقل   33392131   مدیر نشریه 
 16  سلیمانی   33392190   متصدی امور دفتری 
آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۸