مباحث آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۱۹۱۱

مباحث آموزشی گروه

محققان و پژوهشگران این گروه پیرامون تاریخ و فرهنگ و اساطیر ایران دوره ی باستان و نیز درباره ی زبانهای باستانی و میانه ایران تحقیق میکنند و به بررسی محتوایی آثار بازمانده از این زبانها می پردازند.

تحقیق پیرامون ادیان و مذاهب ایران باستان و مسایل دستوری زبان فارسی از دوره ی باستان تا کنون از دیگر حوزه های مطالعلاتی این گروه می باشد.

 

زمینه های پژوهشی

دانشجویان این گروه ضمن آموزش زبان اوستایی و زبان فارسی باستان ، به تحقیق در متون بازمانده از آن زبانها میپردازند. همچنین آموزش زبانهای فارسی میانه و پهلوی اشکانی و سغدی و پژوهش درباره ی ادیان ایران پیش از اسلام نظیر دین زرتشتی ، مانوی ، مزدکی و ... و آشنایی با تاریخ ایران از آغاز تا اسلام جزو مهمترین مباحث آموزشی این گروه محسوب می شوند.دانش آموختگان

دانش آموختگان این گروه آموزشی از توانایی و تبحر لازم در تهیه و تدوین فرهنگ های فارسی ، دانشنامه ها ، دایره المعارف ها ، تدوین دستورهای تاریخی، آموزش زبانهای باستانی و دستور زبان فارسی برخوردار هستند. این افراد علاوه بر مراکز آموزشی به طور کلی در سازمان ها و گروههایی که در زمینه ی فرهنگ ایران و ادب فارسی فعالیت میکند ، مشغول پژوهش می شوند.

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۰