اهداف تاسیس گروه

تعداد بازدید:۱۷۸۲

اهداف تاسیس گروه

آثار بر جای مانده از ایران کهن مجموعه ای غنی و پر بار است که درخور شناخت و بررسی است. از سویی فرهنگ کهن ایران زمین ، در بخش گسترده ای از فرهنگ اسلامی نفوذ کرده است. این ارتباط دو سویه به حدی است که شناخت دقیق برخی آثار ایرانی - اسلامی بدون شناخت فرهنگ ایران باستان امکانپذیر نیست. یکی از اهداف مهم تأسیس این گروه شناخت بیش از پیش از اسلام است که در برخی موارد ریشه در آثار کهن ادب فارسی دارد. نیز باید گفت تدوین فرهنگهای فارسی ، دایره المعارفها ، دانشنامه ها و فرهنگهای ریشه شناسی فارسی ، جز از طریق بررسی آثار بازمانده از دوره های ایران باستان میسر نخواهد بود.

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۹