اهداف تاسیس گروه

تعداد بازدید:۱۶۲۶

اهداف تاسیس گروه

آثار بر جای مانده از ایران کهن مجموعهای غنی و پر بار است که درخور شناخت و بررسی است. از سویی فرهنگ کهن ایران زمین ، در بخش گستردهای از فرهنگ اسلامی نفوذ کرده است. ایت ارتباط دو سویه به حدی است که شناخت دقیق برخی آثار ایرانی - اسلامی بدون شناخت فرهنگ ایران باستان امکانپذیر نیست. یکی از اهداف مهم تأسیس این گروه شناخت بیش از پیش از اسلام است که در برخی موارد ریشه در آثار کهن ادب فلرسی دارد. نیز باید گفت تدوین فرهنگهای فارسی ، دایرهالمعارفها ، دانشنامهها و فرهنگهای ریشه شناسی فارسی ، جز از طریق بررسی آثار بازمانده از دورههای ایران باستان میسر نخواهد بود.

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۰