کارشناسان و کارکنان

تعداد بازدید:۲۲۷۹

کارشناسان

  

1-خانم مریم وطن پور ( کارشناس آموزش) :

 مسئول آموزشی رشته های زبان انگلیسی و زبان فرانسه
 


2- خانم فریبا رفیقی ( کارشناس آموزش) :

مسئول آموزشی رشته های فلسفه و زبان و ادبیات فارسی 

 


 

 


کارکنان 

3- آقای سید جواد رضوی آذرمی ( کارشناس ) :

مسئول آموزشی رشته های زبان و ادبیات ترکی 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸