فرمهای آموزشی

تعداد بازدید:۲۵۷۳

**توجه  **  توجه**

تمامی فرمهای تسویه حساب پس از تکمیل مشخصات دانشجو ، قبل از شروع امضاء ، باید توسط آموزش دانشکده تأیید شود.

فرم تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه تبریز (فرم را بصورت دورویه پرینت نمایید)

فرم صدور کارت دانشجویی المثنی  

فرم درخواست مهمان در ترم تابستان  

فرم درخواست مرخصی تحصیلی  

فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی  

فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی   (فرم را بصورت دورویه پرینت نمایید)

**توجه    توجه**

تمامی فرمهای تسویه حساب پس از تکمیل مشخصات دانشجو ، قبل از شروع امضاء ، باید توسط آموزش دانشکده تأیید شود.

سایر فرمهای مورد نیاز دانشجویان:

1- فرم ها و آیین نامه ها برای دانشجویان کارشناسی

2- فرمهای دوره کارشناسی ارشد

3- فرمهای دوره دکتری

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸