مواد امتحانی دکتری ادبیات فرانسه

تعداد بازدید:۳۰۵۱
Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEFA

بنام خدا

ماده امتحانی کتبی دورۀ دکتری ادبیات فرانسه در دانشگاه تبریز برای داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 95 به شرح ذیل می باشد :

1.     Dissertation littéraire ( انشاء ادبی)
 

آگهی مصاحبه دکتری 95 و نحوه ثبت نام الکترونیکی

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵