اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۹۳۷۸

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیأت علمی گروه اموزشی زبان و ادبیات فرانسه

نام و نام خانوادگی هیأت علمی

رتبه علمی

رشته تحصیلی

ایمل

دکتر الله شکر اسداللهی

استاد

ادبیات فرانسه

nasssadollahi@yahoo.fr

دکتر محمد حسین جواری

استاد

ادبیات فرانسه و تطبیقی

mdjavari@yahoo.fr

دکتر مهدی افخمی نیا

دانشیار

علوم زبان (آموزش زبان فرانسه)

afkhaminia@yahoo.fr

دکتر مرضیه بلیغی

استادیار

ادبیات فرانسه و تطبیقی

balighimm@yahoo.com

 دکتر محمد محمدی

استادیار

زبان و ادبیات فرانسه

mohammadiaghdach@yahoo.fr

دکتر وحید نژاد محمد

استادیار

ادبیات فرانسه

nejad_mohammad@yahoo.com

دکتر محسن آسیب پور

استادیار

ادبیات فرانسه

mohsenassibpour@yahoo.fr

دکتر مینا دارابی

استادیار

ادبیات فرانسه

mdarabi@tabrizu.ac.ir

دکتر مهناز رضایی

استاد یار

ادبیات فرانسه

m.rezaei@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۳۹۷