آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۲۴۶۷

این دانشکده دارای دو آزمایشگاه می باشد که یکی از آنها به ظرفیت 25 نفر توسط گروه آموزشی زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد و آزمایشگاه دیگر به ظرفیت 48 نفر توسط دو گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه بطور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد .

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۸۹