اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۵۳۸۰

اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیف

نام استاد

رشته تحصیلی

رتبه علمی

کد استادی برای درس پایاننامه

1

میر جلیل اکرمی زبان و ادبیّات فارسی استاد  

2

باقر صدری‌نیا

زبان و ادبیّات فارسی

استاد

 

3

محمّد مهدی‌پور

زبان و ادبیّات فارسی

استاد

 

4

اسدالله واحد

زبان و ادبیّات فارسی

استاد

 

5

ابراهیم رنجبر

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

 

6

سکینه رسمی

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

 

7

ابراهیم اقبالی

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

 

8

محمّد رضا عابدی

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

 

9

محمد خاکپور

زبان و ادبیّات فارسی

استادیار

 

10

احمد فرشبافیان

زبان و ادبیّات فارسی

استادیار

 

11

محمّد علی موسی‌زاده

زبان و ادبیّات فارسی

استادیار

 

دکتر باقر صدری‌نیا                          baghersadri@yahoo.com    

دکتر میر جیل اکرمی                         m-akrami@tabrizu.ac.ir

دکتر سکینه رسمی                           Rasmi1378@yahoo.com

دکتر اقبالی                                       eghbaly@tabrizu.ac.ir

دکتر واحد                            Assadollahvahed@yahoo.com

دکتر فرشبافیان                               farshbafian@tabrizu.ac.ir

دکتر موسی‌زاده                       mmousazadeh@tabrizu.ac.ir

دکتر عابدی                                        rabadi@tabrizu.ac.ir

دکتر مهدی‌پور             mohammad.mahdipour@gmail.com

ابراهیم رنجبر                ranjbare@tabrizu.ac.ir
دکتر خاکپور                khakpour@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۸