اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
سید مجیدصدر مجلسدانشیارگروه آموزشی فلسفه2194-2161https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sadrmajles
محمودصوفیانیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2196https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sofiani
نمایش ۴۱ تا ۴۹ مورد از کل ۴۹ مورد.