اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
1080وحیدنژاد محمداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2178https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?v.nejad
1071چنگیزمولائیاستادگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?chmowlaee
1072محمد حسنجلالیان چالشتریدانشیارگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mjalalian
1073محسنمیرزائی باوندپوراستادیارگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2171https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mirzaie
مرتضیشجاریاستادگروه آموزشی فلسفه2194https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.shajari
حسنفتحیدانشیارگروه آموزشی فلسفه2168https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
محمداصغریدانشیارگروه آموزشی فلسفه2193-2191https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asghari
محمدرضاعبداله نژاددانشیارگروه آموزشی فلسفه2193https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.abdollahnejd
مسعودامیددانشیارگروه آموزشی فلسفه2195https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.omid
اصغرعین اله زاده صمدیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2167https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.eynollahzade
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۹ مورد.