اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
محمدرضاعابدی جیقهدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?abedi
محمدعلیموسی زادهاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203
1060الله شکراسداللهی تجرقاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?allah
1062محمدحسینجواریاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2173https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
1061مهدیافخمی نیادانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2161-2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?afkhami
1079محسنآسیب پوراستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2178https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?assibpour
1078محمدمحمدی آغداشاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2178-2169https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mohammadi_mohammad
1077مرضیهبلیغیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2164https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?balighi
1082مهنازرضائیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2183https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezaei
1081مینادارابی امیناستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2183https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.darabi
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۹ مورد.