اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
اصغرعین اله زاده صمدیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2167https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.eynollahzade
محمدرضاعابدی جیقهدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?abedi
احمدفرشبافیان نیازمنداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2172https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?afar
1061مهدیافخمی نیادانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2161-2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?afkhami
1063پرویزآژیدهاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ajideh
میر جلیلاکرمیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2176https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?akrami
1060الله شکراسداللهی تجرقاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?allah
1065علی اکبرانصاریناستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ansarin
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.