اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
1074فیروزهعامریاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1076لالهمسیحااستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
اصغرعین اله زاده صمدیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2167https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.eynollahzade
حسنفتحیدانشیارگروه آموزشی فلسفه2168https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
1071چنگیزمولائیاستادگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?chmowlaee
1072محمد حسنجلالیان چالشتریدانشیارگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mjalalian
1073محسنمیرزائی باوندپوراستادیارگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2171https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mirzaie
احمدفرشبافیان نیازمنداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2172https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?afar
1062محمدحسینجواریاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2173https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
ابراهیماقبالیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?eghbali
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.