اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
1070حسینصبوریدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.sabouri
1075اکرمپورعلی فرداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1074فیروزهعامریاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1076لالهمسیحااستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1067محمدظهرابیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zohrabi
1066مسعودیعقوبی نوتاشاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?myagoubi
1068یاسرحدیدیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.hadidy
1084نوانورداداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2205https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?nourdadnourdad@tabrizu.ac.ir
اسدالهواحداستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?vahed
باقرصدری نیااستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2179https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sadriniya
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.