اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
اسدالهواحداستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?vahed
باقرصدری نیااستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2179https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sadriniya
محمدمهدی پوراستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mahdipour
میر جلیلاکرمیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2176https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?akrami
1060الله شکراسداللهی تجرقاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?allah
1062محمدحسینجواریاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2173https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
1071چنگیزمولائیاستادگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?chmowlaee
مرتضیشجاریاستادگروه آموزشی فلسفه2194https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.shajari
1075اکرمپورعلی فرداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1074فیروزهعامریاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.