اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
محمداصغریدانشیارگروه آموزشی فلسفه2193-2191https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asghari
1061مهدیافخمی نیادانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2161-2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?afkhami
ابراهیماقبالیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?eghbali
مسعودامیددانشیارگروه آموزشی فلسفه2195https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.omid
1065علی اکبرانصاریناستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ansarin
میر جلیلاکرمیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2176https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?akrami
1077مرضیهبلیغیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2164https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?balighi
1072محمد حسنجلالیان چالشتریدانشیارگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mjalalian
1062محمدحسینجواریاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2173https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
1068یاسرحدیدیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.hadidy
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.