اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
اسدالهواحداستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?vahed
اصغرعین اله زاده صمدیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2167https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.eynollahzade
1060الله شکراسداللهی تجرقاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2181https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?allah
1075اکرمپورعلی فرداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
باقرصدری نیااستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2179https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sadriniya
حسنفتحیدانشیارگروه آموزشی فلسفه2168https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
1070حسینصبوریدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.sabouri
سکینهرسمیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2177
سید مجیدصدر مجلسدانشیارگروه آموزشی فلسفه2194-2161https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sadrmajles
1065علی اکبرانصاریناستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ansarin
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.