اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
محمدعلیموسی زادهاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203
مرتضیشجاریاستادگروه آموزشی فلسفه2194https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.shajari
حسنفتحیدانشیارگروه آموزشی فلسفه2168https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
محمداصغریدانشیارگروه آموزشی فلسفه2193-2191https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asghari
محمدرضاعبداله نژاددانشیارگروه آموزشی فلسفه2193https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.abdollahnejd
مسعودامیددانشیارگروه آموزشی فلسفه2195https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.omid
اصغرعین اله زاده صمدیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2167https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.eynollahzade
سید مجیدصدر مجلسدانشیارگروه آموزشی فلسفه2194-2161https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sadrmajles
محمودصوفیانیاستادیارگروه آموزشی فلسفه2196https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sofiani
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.