اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
1084نوانورداداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2205https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?nourdadnourdad@tabrizu.ac.ir
اسدالهواحداستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?vahed
باقرصدری نیااستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2179https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sadriniya
محمدمهدی پوراستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mahdipour
میر جلیلاکرمیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2176https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?akrami
ابراهیماقبالیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?eghbali
ابراهیمرنجبردانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182-2166https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ranjbar
سکینهرسمیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2177
احمدفرشبافیان نیازمنداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2172https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?afar
محمدخاکپوردانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khakpour
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.