اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کد استاد برای اخذ پایاننامهنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیوبگاه اساتیدپست الکترونیکی
1063پرویزآژیدهاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ajideh
1065علی اکبرانصاریناستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ansarin
1064فرهمنفرخیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2198-2163https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?farrokhi
1070حسینصبوریدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.sabouri
1075اکرمپورعلی فرداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1074فیروزهعامریاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1076لالهمسیحااستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
1067محمدظهرابیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zohrabi
1066مسعودیعقوبی نوتاشاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?myagoubi
1068یاسرحدیدیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.hadidy
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۹ مورد.