گروه زبان و ادبیات ترکی آذری

نام مدیر گروه : دکتر احمد فرشبافیان

شماره تلفن : 33392172 -041