اسامی کارکنان دانشکده

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

دانلود رزومه

 

 1 

 حوریه 

 عاقل نهند 

 دکتری زبان و ادبیات ترکی آذری 

 کارشناس مسئول 

 امور اداری دانشکده 

 --- 

2011-03-06_aaghel.jpg

 2 

 سیده فاطمه 

 حسینی پور خلجانی 

 فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی 

 کارشناس 

 کتابخانه 

 --- 

2011-03-06_hosseini.jpg

 3 

 زینب 

 خشتگر دروازه 

 فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی 

 کارشناس 

 زبان و ادبیات انگلیسى 

 --- 

2011-03-06_kheshtgar3%20001.jpg

 4 

 اکرم 

 رضایی آقبلاغ 

 لیسانس روانشناسی 

 کارشناس 

 امور اداری دانشکده 

 --- 

2011-03-07_rezaee.jpg

 5 

 نازیلا 

 رضوی زاده 

 فوق لیسانس فلسفه 

 کارشناس 

 کتابخانه 

 --- 

2011-03-07_razavizadeh.jpg

 6 

 میر جواد 

 رضوی آذرمی عجب شیر 

 دیپلم فرهنگ وادب 

 بایگان 

 اداره آموزش 

 --- 

2011-03-09_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.jpg

 7 

 فریبا 

 رفیقی 

 لیسانس زبان و ادبیات فارسی 

 کارشناس آموزش 

 اداره آموزش 

 --- 

2011-03-12_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C.jpg

 8 

 عمران 

 امانی 

 دیپلم فرهنگ وادب 

 مسئول دفتر 

 امور اداری دانشکده 

 --- 

2011-03-07_amani.jpg

 9 

 مریم 

 وطن پور 

 لیسانس مدیریت بازرگانی 

 کارشناس آموزش 

 اداره آموزش 

 --- 

2011-03-06_Untitled-Scanned-01.jpg

 10 

 فرزانه 

 سمساری 

 فوق لیسانس 

 رییس اداره 

 اداره آموزش 

 --- 

2013-05-06_aks.jpg

 11 

 افسانه 

 ایوبی نجاتی 

 فوق لیسانس 

 کارشناس 

 زبان و ادبیات فارسى 

 --- 

2011-03-09_AYOUBI.jpg

 12 

 علی 

 جهانی آقبلاغ 

 فوق لیسانس 

 رییس اداره 

 امور اداری دانشکده 

 --- 

2011-03-09_jahani.JPG

 13 

 محسن 

 حیدری 

 لیسانس برق-الکترونیک 

 کارشناس IT 

 امور اداری دانشکده 

 --- 

2011-03-09_heydari.JPG

 14 

 وحیده 

 جلیل زاده خیابانی 

 فوق لیسانس کتابداری 

 رییس اداره 

 کتابخانه 

 --- 

2011-03-06_%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D9%87.jpg

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۴۶۳۹