دفترچه تلفن

ردیف  نام خانوادگی شماره تماس  عنوان سمت اجرایی
 1   دکتر افخمی نیا  041-33392161   رییس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی 
 2   دکتر صدرمجلس  041-33392161   معاون آموزشی 
 3   دکتر جواری  33392161   معاون پژوهشی 
 4   دکتر مولایی   33392170   مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
 5   دکتر فرخی   33392163   مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی 
 6   دکتر رنجبر  33392166   مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 
 7   دکتر محمدی  33392169   مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 
 8   دکتر اصغری   33392191   مدیر گروه فلسفه 
 9   سمساری   33392155   رییس اداره آموزش 
 10   وطن پور   33392125   کارشناس امور آموزشی انگلیسی، فرانسه و زبانهای باستانی 
 11   رفیقی   33392143   کارشناس امور آموزشی ادبیات فارسی و فلسفه 
 12   جهانی   33392185   رئیس امور اداری 
 13   جلیل زاده   33392174   رئیس کتابخانه 
 14   عاقل   33392131   مدیر نشریه 
 15   سلیمانی   33392190   متصدی امور دفتری