اساتید گروه

1-آقای دکتر مرتضی شجاری
2-آقای دکتر سید مجید صدرمجلس
3- آقای دکتراصغر عین اله زاده صمدی
4-آقای دکتر محمد جواد ساروی
5-آقای دکتر مسعود امید
6-آقای دکتر محمد اصغری
7- آقای دکترمحمد رضا عبداله نژاد
8-آقار دکتر علیرضا آزادی
9آقای دکتر حسن فتحی
10 آقای دکتر سید مصطفی شهرآیینی
11-آقای دکتر یوسف نوظهور
12- آقای دکتر محمود صوفیانی