اتاق شورا و مصاحبه های علمی

اتاق شورا

شوراهای عمومی، اجرایی و تحصیلات تکمیلی گروه در این اتاق تشکیل می‌گردد. همچنین جلسات علمی و مصاحبه‌های تخصصی آزمون‌های ورودی داوطلبان دوره دکتری و نیز متقاضیان عضویت در گروه در این محل برگزار می‌شود.