اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیف

نام استاد

رشته تحصیلی

رتبه علمی

1

میر جلیل اکرمی زبان و ادبیّات فارسی استاد

2

باقر صدری‌نیا

زبان و ادبیّات فارسی

استاد

3

محمّد مهدی‌پور

زبان و ادبیّات فارسی

استاد

4

اسدالله واحد

زبان و ادبیّات فارسی

استاد

5

ابراهیم رنجبر

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

6

سکینه رسمی

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

7

ابراهیم اقبالی

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

8

محمّد رضا عابدی

زبان و ادبیّات فارسی

دانشیار

9

محمد خاکپور

زبان و ادبیّات فارسی

استادیار

10

احمد فرشبافیان

زبان و ادبیّات فارسی

استادیار

11

محمّد علی موسی‌زاده

زبان و ادبیّات فارسی

استادیار

دکتر باقر صدری‌نیا                          baghersadri@yahoo.com    

دکتر میر جیل اکرمی                         m-akrami@tabrizu.ac.ir

دکتر سکینه رسمی                           Rasmi1378@yahoo.com

دکتر اقبالی                                       eghbaly@tabrizu.ac.ir

دکتر واحد                            Assadollahvahed@yahoo.com

دکتر فرشبافیان                               farshbafian@tabrizu.ac.ir

دکتر موسی‌زاده                       mmousazadeh@tabrizu.ac.ir

دکتر عابدی                                        rabadi@tabrizu.ac.ir

دکتر مهدی‌پور             mohammad.mahdipour@gmail.com

ابراهیم رنجبر                ranjbare@tabrizu.ac.ir
دکتر خاکپور                khakpour@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۵۳۱