رئیس دانشکده

ریاست دانشکده

نام                  :                           محمد
نام خانوادگی   :                          مهدی پور
رشته تحصیلی :                          زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی    :                           استاد
مدرک تحصیلی:                           دکتری تخصصی


تلفن دفتر ریاست دانشکده : 33392161 و  33341150-041
فاکس :  33356017