آمار دانشجویان

آمار

(( آمار دانشجویان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در نیمسال اول 94-93))

 

 الف : مقطع دکتری

ردیف

رشته

مرد

زن

جمع

1

زبان و ادبیات فارسی

22

8

30

2

زبان و ادبیات فرانسه

2

13

15

3

آموزش زبان انگلیسی

8

3

11

4

فلسفه

16

13

29

                                                                                     دکتری      85 نفر
کارشناسی ارشد

ردیف

رشته

مرد

زن

جمع

1

زبان و ادبیات فارسی

24

37

61

2

زبان و ادبیات مقاومت

9

13

22

3

زبان و ادبیات فرانسه

10

44

54

4

زبان و ادبیات انگلیسی

3

7

10

5

آموزش زبان انگلیسی

26

9

35

6

فلسفه غرب

16

25

41

7

فلسفه تطبیقی

15

18

33

8

فرهنگ و زبانهای باستانی

7

27

34

                                                   کارشناسی ارشد    290 نفر

ج : مقطع کارشناسی

ردیف

رشته

مرد

زن

جمع

1

زبان و ادبیات فارسی

37

119

156

2

زبان و ادبیات فرانسه

25

107

132