آمار دانشجویان

 

(( آمار دانشجویان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در نیمسال دوم 97-96))

 

مقطع زن مرد جمع
کارشناسی 477 139 616
کارشناسی ارشد 204 129 333
دکتری 45 54 99
جمع 726 322 1048