توصیه ها

                                                         

توصیه ها 

1-قبل از تحویل پرونده تحصیلی خود به بایگانی دانشکده از آنها فتوکپی تهیه فرمائید . 

 
2- پس از انجام ثبت نام سریعاً نسبت به درخواست تائیدیه دوره پیش دانشگاهی از محل تحصیل خود اقدام نمائید.

  
3- انتخاب واحد را شخصاً انجام دهید چون انتخاب واحد بصورت اینترنتی بوده و مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می باشد.

 
4- پس از انتخاب واحد و حذف و اضافه حتماً از گروه آموزش خود چک لیست مربوطه را دریافت نمائید .

 
5-درصورتیکه دانشجوی ترم آخر نیستید از انتخاب دو ماده درسی از گروه معارف جداً خودداری نمایید چرا که در صورت انتخاب هر دو ماده درسی خذف خواهند شد.

6-  در صورتی که اسمتان در لیست حضور و غیاب درس مربوطه نیست ،سریعاً به اداره آموزش مراجعه نمائید .

7-در انتخاب دروس عملی دقت فرمائید چرا که  دروس عملی قابل حذف نمی باشد.

8- در حفظ کارت دانشجوئی خود کوشا باشید در صورت مفقود شدن صدور المثنی آن مراحل قانونی زیادی دارد .

9-چکیده آئین نامه آموزشی که در سایت آمده را حتماً مطالعه فرمائید.

10- به اطلاعیه های این اداره که در بولتن مربوطه نصب میگردد توجه فرمائید.