چکیده ای از آیین نامه آموزشی

 

آئین نامه آموزش در یک نگاه

  

آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی مصــــوب جلسه 339 شورای عالی بـــرنامه ریزی اردیبهشت ماه 1376    مجموعه ضوابط ومقرات آموزشی مصوب حاکم بر آموزشی مصــوب حاکم بر آموزش عالی در مقاطع کاردانی  ، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی دانشگاهها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است .

ماده 3 : دانشجــــو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه ، در یک نیمسال ، بمنزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحــد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد . ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

ماده4 : دانشجــو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه  تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهــد داشت . در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی  باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .

ماده 6 : هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عندالزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل شش هفته آموزش است .

ماده 11 : هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2 : در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند .

تبصره 3 :اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 4 : در مواردی که دانشجــو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .

تبصره 5 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

ماده 13 : حداکثر مدت مجاز تحصیـل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند  واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود .

ماده 14 : حضور دانشجــو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .

ماده 15 : غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحـان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .

ماده 17 : دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حــذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید . مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .

ماده 18 : در صورت اضطرار ،د انشجــو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نباشد .

ماده 22 : حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است . دانشجـویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجــو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود

ماده 27 : میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر اینصورت ، نام نویسی دانشجـــو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود .

ماده 28 : دانشجــویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند  ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

ماده 29 : در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب ، کمتر 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 33  : دانشجــــو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر یک نیمسال تحصیلی و برای کارشناسی پیوسته 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

تبصره : مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .

ماده 34 : تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد .

ماده 36 : دانشجویی که بخواهد از تحصیــــل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه ( یا دانشکده در دانشگاه تبریز )  تسلیم نماید . این دانشجـو مجاز است  فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجـو پس از آن ، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .

ماده 41 :  انتقال از دوره های شبانه به روزانه ، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضــــوری ( اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد بلا مانع است .

ماده 55 : دانشجـــو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد :

1 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلا مانع است .

2 حداقل 6/1 و حداکثر 6/2 واحدهای دوره را گذرانده باشد .

3 نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شـده در سهیمه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد .

4 با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .

ماده 65 : میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل 12 باشد ، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی  یا کارشناسی دریافت کند . در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد ، چنانچه  از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد ، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از  12  قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ( در دوره کاردانی ) و2 نیمسال تحصیلی ( در دوره کارشناسی ) مجددا انتخاب و آن درس را تکرار کند ، تا میانگین کل خود را جبران نماید .