نشریه دانشکده

  •  نشریه زبان و ادب فارسی                 
  •  نشریه پژوهش زبانهای خارجی          
  •  نشریه پژوهشهای فلسفی
  • نشریه مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی   
  • نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه