اهداف و وظایف

وظایف   

    معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، به عنوان رابط میان دانشکدة ادبیات با دو معاونت در سطح دانشگاه، بیشتر به انجام دو وظیفة ذیل مبادرت می ورزد:

1- برقراری تعامل میان گروه های آموزشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مانند:
 الف- ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه های ناظر به تحصیلات تکمیلی،
ب- پیگیری تمدید سنوات دانشجویان،
ج- تصویب و ابلاغ پروپوزال های کارشناسی ارشد،
د- تصویب اولیه و ارسال پروپوزال های دکتری به مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت تصویب و ابلاغ نهائی،
ه- درخواست و برگزاری آزمون جامع، 
و- درخواست اجازة دفاع و برگزاری جلسات دفاعیه 
ز- تهیة آمارهای مربوط به امور تحصیلات تکمیلی دانشکده.

2- برقراری تعامل میان همکاران محترم هیأت علمی با مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه مانند:
الف- ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه های ناظر به امور پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی،
ب- بررسی و تصویب اولیة پیشنهاد اجرای طرحهای پژوهشی،
ج- بررسی و تصویب اولیة پیشنهاد ترجمه یا تألیف و تصنیف کتاب و ارسال آن به مدیریت پژوهش و فناوری،
د- بررسی و تصویب اولیة درخواست شرکت در کنفرانس های علمی توسط اعضای هیئت علمی،
ه- برگزاری سخنرانیها و نشستهای علمی با کمک گروه های آموزشی دانشکده و ارسال گزارش به مدیریت پژوهش و فناوری
 و- تهیة آمارهای مربوط به امور پژوهشی دانشکده.
 
 اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی میتوانند با مراجعه به وب سایتهای زیر به آیین نامه ها و فرمهای مربوطه دسترسی یابند.
آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۳۸۹
تعداد بازدید:۱۲۴۵