معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 


اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی میتوانند با مراجعه به وب سایتهای زیر به آیین نامه ها و فرمهای مربوطه دسترسی یابند.

 

 

 

لینک نشریه های دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی