معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلیاعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی میتوانند با مراجعه به وب سایتهای زیر به آیین نامه ها و فرمهای مربوطه دسترسی یابند.
لینک نشریه های دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی