معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده

نام                :                          مهدی
نام خانوادگی   :                          افخمی نیا
رشته تحصیلی :                          زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمی    :                          دانشیار
مدرک تحصیلی :                         دکتری تخصصی