اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
ردیفنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیپست الکترونیکی
11نوانورداداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2205nourdad@tabrizu.ac.ir
12اسدالهواحداستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182
13باقرصدری نیااستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2179
14محمدمهدی پوراستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203
15میر جلیلاکرمیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2176
16ابراهیماقبالیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175
17ابراهیمرنجبردانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182-2166
18سکینهرسمیدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2177
19احمدفرشبافیان نیازمنداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2172
20محمدخاکپوراستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203