اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
ردیفنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیپست الکترونیکی
11مرتضیشجاریاستادگروه آموزشی فلسفه2194
12اکرمپورعلی فرداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
13فیروزهعامریاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
14لالهمسیحااستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
15محمدظهرابیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188
16مسعودیعقوبی نوتاشاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192
17یاسرحدیدیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192
18احمدفرشبافیان نیازمنداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2172
19محمدخاکپوراستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203
20محمدرضاعابدی جیقهدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2175