اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
ردیفنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیپست الکترونیکی
1پرویزآژیدهاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200
2علی اکبرانصاریناستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200
3فرهمنفرخیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2198-2163
4حسینصبوریدانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188
5اکرمپورعلی فرداستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
6فیروزهعامریاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
7لالهمسیحااستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2165
8محمدظهرابیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2188
9مسعودیعقوبی نوتاشاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192
10یاسرحدیدیاستادیارگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2192