اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
ردیفنام نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیتلفن داخلیپست الکترونیکی
1پرویزآژیدهاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200
2علی اکبرانصاریناستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2200
3فرهمنفرخیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی2198-2163
4اسدالهواحداستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2182
5باقرصدری نیااستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2179
6محمدمهدی پوراستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2203
7میر جلیلاکرمیاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی2176
8الله شکراسداللهی تجرقاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2181
9محمدحسینجواریاستادگروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه2173
10چنگیزمولائیاستادگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی2170