نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
آژیدهپرویزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستاد
انصارینعلی اکبردانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستاد
پورعلی فرداکرمدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
حدیدییاسردانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
صبوریحسیندانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیدانشیار
ظهرابیمحمددانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
عامریفیروزهدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
فرخیفرهمندانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستاد
مسیحالالهدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار
یعقوبی نوتاشمسعوددانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار